testPortfolio

Home/testPortfolio
testPortfolio 2017-05-18T23:36:57+03:00
2015-08-18T17:15:18+03:00

קרן שחף

חזון הקרן תנועה ארצית מגשימה של קהילות שח"ף, המובילות לשינוי [...]

2014-06-26T15:06:07+03:00

קרן תקווה

מהי קרן התקווה? קרן התקווה היא מוסד יסוד ורעיונות פילנתרופי [...]

פרויקט קהילות

קרן קיימת לישראל